Sub-Pages:

The following is a list of the actors and crew who haved worked on Feng Ling Yu Xiu. Please only add confirmed cast and crew. Do NOT add speculation.


Cast[edit | edit source]

Image Character Actor Role
Feng Ling'er Zhang Qi Main
Bai Yuxiu Zhou Shuai Main
Young Master Cui Liang Dawei Primary supporting

Crew[edit | edit source]

PLEASE NOTE
The following is adapted from incomplete or machine translated information. As a result, this section may contain errors. If you are able to verify or correct any information listed here, please do so.
Role Staff
Creator DDF
Director DDF
Supervision DDF
Planning Ping'an Ye De Emeng, Xiao Chiyue, DDF, Jiang Zhiyi
Script Jiang Zhiyi, Yan Han, Chen Wenyi, Li Gan, douDou
Editing Bian Ji
Executive Producers Zhang Shengyan, Jiang Zhiyi, Tuo Yanyan
Producers Jiang Zhiyi, Wu Weite, Chen Qing, Wang Rong
Photography Supervisor Dada Fa
Art Supervisor Li Gan, Wang Yong
Original Paint Li Gan, Li Xu, Tang Zongzheng, Li Qingyu, Ge Wenting, Xu Xiaoshan, Li Yan, Zhang Pinlin, Jin Long, Park Yiyun, Zhong Hanqi, Hu Xin, Du Jinjie, Liu Xiaoping, Sun Yu, Zhang Qunteng
Animators Xie Dufan, Zhang Liang Chengyu, Zhong Zhuyang, Han Yunwei, Wu Chendi, Wang Xiaobo, Liu Junhao, Ma Jieying, Liu Jun, Cai Changshan
Color Supervisor Xia Weidong
Color Zhang Wei, Wu Sifan, Wang Xin, Liu Tingting, Shen Jian, Park Yiyun, Yu Jian, Lu Yupeng, Hou Yang, Yang Shusheng, Hua Weidong
Voice Director Huang Ying
Audio Supervisor DMYoung
Music Li Han
Recording Qiu Jinlin, Li Jiarong
Animation Sunflowers (Nanjing Xihuagu Animation Design Co., Ltd.)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.